Regulamin abcfirma.pl | abcfirma.pl - wszystko czego potrzebujesz

Regulamin abcfirma.pl

Regulamin określa warunki świadczenia usług na platformie abcfirma.pl, niezbędnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych firm.

Regulamin abcfirma.pl:

Postanowienia ogólne
§1

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług na platformie abcfirma.pl, w skład której wchodzą: szybkafaktura.pl, abcksiegowosconline.pl oraz abcskleponline.pl, niezbędnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych firm.

Definicje
§2

Ilekroć w tekście jest mowa o:

 1. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy dokument,
 2. Platformie – rozumie się przez to internetową platformę abcfirma.pl, znajdującą się pod adresem www.abcfirma.pl,
 3. szybkafaktura.pl - rozumie się przez to program internetowy do samodzielnego fakturowania, prowadzenia magazynu i KPiR, znajdujący się pod adresem www.szybkafaktura.pl w ramach platformy abcfirma.pl,
 4. abcksiegowosconline.pl – oznacza program internetowy, który umożliwia prowadzenie księgowości online przez biuro rachunkowe dla mikro i małych firm rozliczających się na podstawie KPiR, znajdującą się pod adresem www.abcksiegowosconline.pl w ramach platformy abcfirma.pl,
 5. abcskleponline.pl – sklep internetowy, który oferuje szeroką gamę produktów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, znajdujący się pod adresem www.abcskleponline.pl, w ramach abcfirma.pl,
 6. Operatorze - rozumie się przez to spółkę Cloud Planet S.A. z siedzibą w Gdyni, będącą Operatorem systemów: szybkafaktura.pl, abcksiegowosconline.pl oraz abcskleponline.pl posadowionych na platformie abcfirma.pl,
 7. Umowie – oznacza Umowę o prowadzenie obsługi księgowej w ramach systemu abcksiegowosconline.pl, zawartą między biurem rachunkowym a klientem,
 8. Biurze Rachunkowym - rozumie się przez to podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i zasoby niezbędne do świadczenia usług księgowo-podatkowych dotyczących bieżącej działalności gospodarczej Użytkownika,
 9. Użytkowniku - rozumie się przez to korzystającą z usług abcfirma.pl osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. Bazie Danych Użytkownika - rozumie się przez to wydzielone miejsce na serwerze Operatora, do którego wyłączny dostęp posiada Użytkownik.

Przedmiot usług abcfirma.pl
§3

 1. Operator w ramach Platformy dostarcza dla mikro i małych firm rozwiązania wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w postaci następujących usług online:

Zakres usług abcfirma.pl
§4

 1. System szybkafaktura.pl udostępnia Użytkownikowi w ramach modułów następujące funkcjonalności:
  • Moduł Podstawowy (Sprzedaż, Zakup, Raporty) - wystawianie dokumentów sprzedaży (faktur VAT,paragonów,rachunków)wprowadzanie dokumentów zakupu,automatyczne generowanie rejestru sprzedaży i zakupu VAT oraz tworzenie raportów,
  • Moduł Magazyn - prowadzenie modułu magazyn, kontrola stanów magazynowych poprzez dokumenty magazynowe PZ,WZ,PW,RW,
  • Moduł Księgowość - automatyczne sporządzanie Księgi Przychodów i Rozchodów, deklaracji podatkowych VAT-7 oraz wyliczania zaliczki na podatek dochodowy
 2. System abcksiegowosconline.pl w ramach zawartej Umowy udostępnia funkcjonalności szybkafaktura.pl za pomocą których:
  • Użytkownik:
   • wystawia dokumenty sprzedaży,
   • wprowadza samodzielnie do systemu dokumenty kosztowe lub przesyła skany dokumentów do biura rachunkowego
  • Biuro rachunkowe:
   • sprawdza i księguje dokumenty, sporządza Księgę Przychodów i Rozchodów oraz deklaracje podatkowe VAT-7, ewidencje VAT
   • reprezentuje klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 3. abcskleponline.pl prowadzi sprzedaż produktów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Odpłatność za usługi
§5

 1. Korzystanie z usług abcfirma.pl jest odpłatne.
 2. Wysokość opłat z tytułu usługi:

Dane Użytkownika i ich ochrona
§6

 1. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia ochrony Bazy Danych Użytkownika.
 2. Na ochronę, o której mowa w ust. 1, składają się w szczególności:
  • system bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer),
  • system kontroli dostępu do danych – jedynie Użytkownik ma dostęp do Bazy Danych Użytkownika za pomocą stworzonego przez siebie loginu i hasła, z zastrzeżeniem ust. 5,
  • system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane do Bazy Danych Użytkownika są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich utratę (bieżący backup danych).
 3. Operator nie odpowiada za treść i jakość danych wprowadzanych przez Użytkownika do Bazy Danych Użytkownika oraz przez niego przetwarzanych.
 4. W razie rozwiązania Umowy, wszelkie dane z Bazy Danych Użytkownika zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia Umowy.
 5. Operator udostępni dane Użytkownika zapisane w Bazie Danych Użytkownika dla Biura Rachunkowego, z którym Użytkownik zawarł Umowę o prowadzenie obsługi księgowej.

Odpowiedzialność Operatora
§7

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy pod względem technicznym.
 2. Operator uwzględnia wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonuje w tym zakresie aktualizacji Platformy.
 3. Aktualizacja, o której mowa w ust. 2, jest dokonywana bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
 4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Platformy oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Systemem.

Zmiana Regulaminu
§8

 1. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Platformy.